1-תנאים כללים:

1-א. אתר GalBuy.com (להלן: ה”אתר”) הנו אתר על רשת האינטרנט המהווה חנות וירטואלית ומשמש לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ומחוצה לה. בעל האתר ומפעילו הנו גל בקרה ואיכות עוסק מורשה (להלן: “גל בקרה ואיכות”).

1-ב. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצרים המוצעים באתר (להלן: “פעולה”).

1-ג. בכל מקום בו משתמשים בלשון זכר בתקנון זה, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1-ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין גל בקרה ואיכות; עקב כך הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1-ה. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

2-פרטי משתמש האתר:

2-א. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתמש להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת”ז / ח”פ, שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

2-ב.הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר

3-הזכות והכשרות להשתמש באתר:

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה:

3-א. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה שהנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

3-ב.המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3-ג.המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

3-ד. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

גל בקרה ואיכות שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

4-אבטחת מידע ופרטיות באתר:

אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, ולכן אנו נוקטים באמצעי זהירות המתקדמים ביותר עבור רכישה בטוחה. 

גל בקרה ואיכות מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד גל בקרה ואיכות ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

נפלה טעות בתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את גל בקרה ואיכות.

רישומי המחשב בדבר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראייה לכאורה לנכונות הפעולות.

5-תשלום ואספקה:

5-א. המחירים באתר כוללים מע”מ.

5-ב. אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי משלוח אשר מופיעים ליד כל מוצר (המחירים אינם כוללים משלוח – מחיר המשלוח ישתנה בהתאם למוצר ולמרחק המשלוח).

אחריות למוצרים הנמכרים באתר:

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הנם חדשים לחלוטין, מלבד אם צויין אחרת ,באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל, וחוסים תחת כל חוק ותקנה בעניין.

6-תנאים נוספים:

6-א. גל בקרה ואיכות ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למועד אספקתם ו/או כלשהו למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם.

6-ב . גל בקרה ואיכות ו/או האתר לא ישאו במישרין ועקיפין באחריות למקרה שבו הרכישה של המשתתף לא התקבלה במערכת או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתתף לרכוש ו/או לקבל מוצרים.

6-ג. גל בקרה ואיכות ו/או האתר לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

6-ד. גל בקרה ואיכות ו/או האתר שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתם, בין היתר אם מתברר להם שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

6-ה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנעו ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת גל בקרה ואיכות ו/או האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

6-ו. במידה שתחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית גל בקרה ואיכות ו/או האתר, אך לא חייבים, לבטל את הרכישה הספציפית.

6-ז. גל בקרה ואיכות ו/או האתר שומרים על זכותם לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

6-ח. כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של גל בקרה ואיכות ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם גל בקרה ואיכות.

7- מדיניות החזרות:

גל בקרה ואיכות מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.

החזרת מוצרים תתבצע תוך 14 יום ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר באריזתו המקורית, וזאת בהתאם לחוק. 

קיימים מוצרים באתר שאינם ניתנים להחזרה.

עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו.

ישנה אפשרות להחזרת המוצר והחלפתו בחנות גל בקרה ואיכות באשדוד, רחוב הנביאים 38 בתאום מראש בלבד. אם ברצונכם לפנות לגל בקרה ואיכות יש לפנות דרך טופס יצירת הקשר אשר באתר או בטלפון 08-9101666.

ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם, וקיימת ברשותם קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליהם עם הרכישה.

הלקוח יזוכה רק כאשר המוצר יגיע חזרה לגל בקרה ואיכות ויימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. אזי יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי שבו הוא שילם בלבד, ולא בשום כרטיס אחר.

8- סמכות שיפוטית:

במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט באשדוד בלבד.

9- משלוחים:

אתר GalBuy.com שולח את מוצריו ללקוחות באמצעות ובאחריות דואר ישראל. זמן המשלוח משתנה בהתאם לאופן המשלוח והמיקום הגיאוגרפי. מניסיוננו בעבר, משלוח בדואר רשום 2 עד 7 ימי עסקים. משלוח עם שליח 1 עד 4 ימי עסקים.

משלוח בדואר רשום מוגבל לחבילה במשקל של עד 2ק”ג. עלות משלוח בדואר רשום 18₪.

משלוח בדואר שליחים מתבצע ע”י שרות שליחים של חברת דואר ישראל. עלות משלוח ע”י שליח 39₪.

הזמנה בסכום העולה על 400₪ מזכה במשלוח חינם.